”
 
 
لحظه ها همیشه خواستن که تو رو ازم بگیرند
همیشه یک چیزی بوده که شوقت ازم ربوده
 
 
¤ 
 
 
 
 
 
 
 

يکشنبه سی یکم 6 1387
X